Case

Kund

Saab

Uppdrag

Planering, konceptutveckling, kartläggning och analys av innehåll, förankring, manus, formgivning och projektledning.

Fakta

Saab arbetar med produkter och tjänster inom säkerhet och försvar och är världsledande inom flera av områdena.

Case

Uppförandekod för Saab

Facts

Kund

Saab

Uppdrag

Planering, konceptutveckling, kartläggning och analys av innehåll, förankring, manus, formgivning och projektledning.

Fakta

Saab arbetar med produkter och tjänster inom säkerhet och försvar och är världsledande inom flera av områdena.

Bakgrund

Saab är ett företag med ett större uppdrag – att leverera förmågor som möjliggör för kunder att skydda såväl människor som samhällen. Med en uppdaterad och modern uppförandekod, som innehåller de principer och standarder som man åtagit sig att följa, ville Saab säkerställa att företaget agerar ansvarsfullt och etiskt korrekt när man utför sitt uppdrag. Uppförandekoden skulle vara inbjudande och inkluderande, skriven för och av medarbetarna, och utgöra best-practice för branschen globalt. Dessutom skulle den positionera Saab som branschledande inom hållbarhet.

Lösning

Arbetet inleddes med en analys av publika uppförandekoder för att tillsammans med Saab hitta rätt inriktning för uppförandekoden. För att prioritera och fastställa vilka områden som uppförandekoden skulle behandla genomfördes intervjuer med sakkunniga där ämnen diskuterades och definierades utifrån Saabs kontext. Dessutom formulerades en enkät för medarbetarna som ett steg i att förstå vilken information de ville att koden skulle innehålla, på vilken detaljnivå den skulle vara, hur den skulle finnas tillgänglig samt på vilka språk. Resultatet av arbetet blev en bruttolista på områden att inkludera och ramar för produkten.

För att innehållet i varje område skulle bli företagsnära och korrekt krävdes ett nära samarbete mellan H&H, Saabs projektteam och olika funktioner på Saab.

Arbetet med den röda tråden samt form och layout var centrala delar för att engagera medarbetarna, förmedla betydelsen av korrekt beteende och vidareförädla företagskulturen. Eftersom Saab är ett globalt företag är det viktigt att kommunikationen fungerar i alla delar av världen. Därför utvecklades olika förslag på röd tråd som verksamheter världen över fick tycka till om.

Med insikter från återkopplingen behövde sättet som uppförandekoden presenterades på justeras. Under det fortsatta arbetet med koden utkristalliserades en tydlig struktur som uppförandekoden kunde bygga på, vilken bestod av perspektiven ”Varför”, ”Vi” och ”Du”.

Varför – vad ämnet betyder

Vi – hur Saab arbetar med frågan

Du – vad det betyder för medarbetaren.

Resultatet blev en nöjd kund och en modern uppförandekod med en tydlig röd tråd, skriven av och för medarbetarna.

Uppförandekoden innehåller en film där vd (till vänster) och styrelseordförande (till höger) samtalar om syftet med uppförandekoden och betydelsen av att agera ansvarsfullt.

Case